Site İçi Arama: 

4 Şubat 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27131

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erciyes Üniversitesi Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri düzenlemektir.

 

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erciyes Üniversitesi Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

 

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Danışma Kurulu: Erciyes Üniversitesi Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulunu,

             b) Merkez (KAYHAM): Erciyes Üniversitesi Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             c) Müdür: Erciyes Üniversitesi Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,

             ç) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,

             d) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,

             e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

 

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Kayseri ilinin yazılı, görsel ve işitsel hafızasını oluşturarak Kayseri ilinin tarihi kimliğinin korunmasına katkı sağlamak ve Kayseri ilinin sosyal, kültürel, tarihi, demografik, ekonomik ve sağlık konusunda bilgi bankasını kurarak yapılacak araştırmalar için istatistik bilgi (veri tabanı) hizmeti sunmaktır.

 

             Faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yapar:

             a) Veri tabanı ve kütüphane sistemlerini kurmak, araştırmacıların ve kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün hizmetine sunmak,

             b) Kayseri hakkında yazılı tüm eserleri toplamak,

             c) Kayseri hakkında yapılacak araştırmaları tedarik etmek üzere üniversiteler, araştırma kurumları ve yayınevleri ile düzenli iletişim kurmak,

             ç) Kayseri ilinde üretilen malların pazarlandığı ulusal ve uluslararası piyasalar hakkında düzenli olarak elektronik ortamda araştırma yapmak, ilgili bilgileri ve istatistikleri düzenli olarak toplamak, bunlardan yeni bilgiler ortaya çıkarmak ve hizmete sunmak,

             d) Kayseri sanayisinin talep ettiği ham madde ve yarı mamullerin pazarlarını elektronik ortamda takip etmek, bunlar hakkında düzenli bir şekilde bilgi ve istatistikleri toplamak, bunlardan yeni bilgiler ortaya çıkarmak ve hizmete sunmak,

             e) Merkezin amaçlarına uygun konularda bilimsel toplantılar düzenlemek ve düzenlenen toplantılara katılmak, düzenlenen bilimsel toplantı metinlerini kitap ve yayına dönüştürmek,

             f) Her yıl, Kayseri ilinin sosyal ve ekonomik durum raporu konulu çalışma yapılmasını teşvik etmek,

             g) Kayseri ilini ilgilendiren yerel, ulusal ve uluslararası haberleri yazılı ve elektronik basından tedarik etmek; belirli zamanlarda web sayfasından duyurmak,

             ğ) Kayseri ilinin sosyal, kültürel, demografik, ekonomik ve sağlık konulu istatistiklerini her yıl ve düzenli olarak toplamak, depolamak, işletmeci ve araştırmacıların hizmetine sunmak,

             h) Kayseri ve bulunduğu bölgenin kalkınması ile ilgili devlet yatırım teşvik politikaları hakkındaki bilgileri düzenli olarak tedarik etmek ve hizmete sunmak,

             ı) Kayseri ile ilgili yapılan araştırmaları yerel, ulusal ve uluslararası seviyede takip etmek, tespit etmek, tedarik etmek ve hizmete sunmak,

             i) Kayseri hakkında yakın tarihin yazılmasını teşvik etmek,

             j) Üniversitelerde yapılacak olan yüksek lisans, doktora tezleri ve diğer bilimsel araştırmalardan, Merkezin amaçlarına uygun olanlarının yayınlanmasını teşvik etmek ve bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,

             k) Faaliyet alanları kapsamında, yurt içinde ve yurt dışında bulunan bilgi merkezleri ve araştırmacı kuruluşlarla iş birliği yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 

             Organlar

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruludur.

 

             Müdür ve görevleri

             MADDE 8 – (1) Müdür; öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır, çalışmalarında Rektöre karşı sorumludur.

             (2) Müdürün görevleri şunlardır;

             a) Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak,

             b) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi doğrultusunda teknik çalışmalar yapmak, idari işleri yürütmek, her yıl Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşleri alındıktan sonra, geçmiş yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak,

             c) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak,

             ç) Merkezi temsil etmek,

             d) Rektör tarafından devredilmesi halinde harcama yetkilisi görevini yürütmek.

 

             Müdür yardımcısı

             MADDE 9 – (1) Müdür Yardımcısı; Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıllığına görevlendirilir.

 

             Yönetim kurulu ve görevleri

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Rektör tarafından Üniversite Öğretim elemanları arasından görevlendirilecek beş öğretim elemanı olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu olağan olarak ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır. Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar verilmiş sayılır.

             (2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Merkezin bütçesini, kadro ihtiyacını, yıllık faaliyet raporunu ve faaliyet planlarını hazırlamak ve teklif etmek,

             b) Merkezin bütçesini görüşmek ve Rektörlüğe teklif etmek.

 

             Danışma kurulu ve görevleri              

             MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Üniversiteden ve Üniversite dışından üç yıl için görevlendirilecek toplam on üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, altı ayda bir toplanır ve Merkezin amaçlarına uygun faaliyetler ile yeni açılımlar önerir. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

             Personel ihtiyacı

             MADDE 12 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

 

             Harcama yetkilisi

             MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

 

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

 

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Ana Sayfa

Ana Sayfa

Hakkında

Yönetmelik

Stratejik Planlar

Yıllık Çalışma Prog.ve

Faaliyet Raporları

Yönetim

Bağış Yapanlar

İletişim

Ziyaretçi Defteri

Faydalı Linkler

Yayınlar ve Sunumlar

 

Katalog Tarama

Kentsel İstatistikleri (İLEMOD)

Kentsel İstatistikleri (Valilik)

Tam Metin Kaynaklar

Eylül Ayı Etkinlik Programı

Ziyaretçi İstatistik
Bülteni (2022/1)